บริษัท กิจธนันต์ จำกัด

เกิดจากการรวมตัวของวิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถ แนวคิด อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติ ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม ด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างมืออาชีพ เช่น งานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย อพาร์ทเมนท์ ดอนโดมิเนียม โรงแรม หรืออาคาร สำนักงาน ฯลฯด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม มากกว่า 20 ปี

ดูโครงการทั้งหมด

เรามีผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ

โดยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยต่างๆ จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้ความสำคัญกับ ความพึงพอใจสำหรับลูกค้า รองรับการก่อสร้างโดยทีมงานที่มี ศักยภาพแเละมีความเป็นมืออาชีพมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริหารงาน อย่างมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา และได้มาตรฐาน

ดูโครงการทั้งหมด